Itilizasyon Tabak ak Kowonaviris 2019 (COVID-19)

Itilizasyon Tabak ak Kowonaviris 2019 (COVID-19)

Gen kèk nouvèl ki sòti pa twò lontan ki t ap pale sou koneksyon ki kapab genyen nan fimen sigarèt ak  COVID-19. Kominote syantifik ak medikal la ap aprann plis sou konsekans fimen sigarèt genyen sou sante parapò ak COVID-19, sanble ta gen rezon pou nou gen kè kase. Nou konnen moun ki gen maladi COVID-19 epi ki fimen yo ka gen plis risk pou yo gen maladi grav ak COVID-19. 1

COVID-19 se yon maladi respiratwa ki kapab pwopaje sòti nan yon moun ale nan yon lòt. An jeneral, moun ki fimen gen pi gwo risk pou trape enfeksyon nan poumon ak nan pwatrin.2 Moun ki fimen gen pi gwo risk pou mouri ak enfeksyon respiratwa tankou grip sezon ak nemoni.3 Fimen sigarèt se yon gwo kòz maladi kè ak maladi poumon.4  Moun nenpòt ki laj ki gen yon lòt pwoblèm sante grav, tankou maladi kè ak maladi poumon, sanble yo gen plis risk pou yo devlope konplikasyon ak COVID-19.5  Nou konnen tou fimen sigarèt kraze fonksyon defans iminitè nan poumon yo epi sa deklannche enflamasyon. 6

Se konsa, lè nou konsidere dega pwodui abaz tabak ka fè nan poumon moun, gen anpil chans pou eta moun ki fimen yo vini pi grav si yo gen COVID-19. Selon  Enstiti Nasyonal sou Abi Dwòg, “Paske li atake poumon yo, COVID-19 ka tounen yon gwo menas pou moun ki fimen  pwodui tabak yo.” 7

Pi bon bagay ou ka fè pou sante ou se sispann fimen. Si ou bezwen èd pou sispann fimen, Tobacco Free Florida ofri zouti ak sèvis gratis, tankou aksè  24 sou 24, 7 jou sou 7 pou pale ak yon Konseye pou Ede Kite ak yon rezèv patch nikotin, chiklèt oswa lozanj pou 2 semèn yo ap voye lakay ou. Jwenn plis enfòmasyon sou tout zouti ak sèvis nou yo nan: tobaccofreeflorida.com/kitefasonpaw.

Telechaje yon enfografik sou Fimen Sigarèt & COVID-19 la a .

Pou tout dènye enfòmasyon sou COVID-19 nan Florida, vizite floridahealthcovid19.gov.

REFERANS

1Centers for Disease Control and Prevention. Preliminary Estimates of the Prevalence of Selected Underlying Health Conditions Among Patients with Coronavirus Disease 2019 — United States, February 12–March 28, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:382–386. DOI: http://dx.doi. org/10.15585/mmwr.mm6913e2. Accessed April 3, 2020.

2 U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014.

3 U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014.

4 U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014.

5 Centers for Disease Control and Prevention. “People at Risk for Serious Illness from COVID-19.” Centers for Disease Control and Prevention, 10 Mar. 2020, www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html.

6 Strzelak, Agnieszka et al. “Tobacco Smoke Induces and Alters Immune Responses in the Lung Triggering Inflammation, Allergy, Asthma and Other Lung Diseases: A Mechanistic Review.” International journal of environmental research and public health vol. 15,5 1033. 21 May. 2018, doi:10.3390/ijerph15051033

7 NIDA. “COVID-19: Potential Implications for Individuals with Substance Use Disorders.” National Institute on Drug Abuse, 12 Mar. 2020, https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2020/03/covid-19-potential-implications-individuals-substance-use-disorders. Accessed 18 Mar. 2020.

Send this to a friend